Đình Thần Nhơn An
Chưa đánh giá

Xã Nhơn Mỹ là xã duy nhất trong huyện Chợ Mới có đến 2 Đình (Đình Nhơn Mỹ tại chợ Mỹ Hoà, Đình Nhơn An tại chợ Sơn Đốt), sở dĩ như vậy là sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng có sự phân chia lại địa giới hành chánh các xã nên mới như vậy, trong khi một vài xã khác lại không có Đình nào. Ngày cúng cũng đã điều chỉnh lại trong tháng 4 âm lịch, trước đây là tháng 6 âm lịch. Cúng vào tháng 4 âm lịch hằng năm.
Địa chỉ: 01, Nhơn Mỹ, Ấp Nhơn Hiệp, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới
Phân loại: Di tích kiến trúc nghệ thuật

    355826: As Effectiveness of the age-old mobility of a indefatigable, it has. sildenafil 100 Llsvwp bpnkka

Nhận xét của bạn